You are here:
  • Course
  • Portrait Photography (Ambient)

Portrait Photography (Ambient)

เป็นหลักสูตร สำหรับผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพบุคคล เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลอย่างไรให้สวยงาม แววตาคมชัด ได้อารมณ์ ศึกษาลักษณะและทิศทางของแสง-เงา ที่เหมาะกับภาพบุคคล

เทคนิคการวัดแสง OutDoor / Shot สำหรับการถ่ายภาพบุคคล / องค์ประกอบภาพ และมุมมองสำหรับการถ่ายทอดของการถ่ายภาพบุคคล เพื่อนำไปสู่การถ่าบภาพแนว Life style และ แนว Documentary Photography

รายละเอียดของหลักสูตร มีดังนี้

  • ลักษณะของแสง และการเลือกใช้ลักษณะของแสงให้เหมาะกับการถ่ายภาพบุคคล
  • ทิศทางของแสง และการเลือกใช้ทิศทางของแสง ให้เหมาะกับการถ่ายภาพบุคคล
  • เทคนิคการวัดแสง และการสร้าaงสรรค์กับการถ่ายภาพบุคคลให้สวยงาม
  • เรียนรู้ Shot ที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพบุคคล การจัดวางองค์ประกอบภาพสำหรับการใช้งานภาพบุคคล
  • การถ่ายทอดมุมมองเพื่อสื่ออารมณ์และการสื่อความหมายของภาพบุคคล
  • การจัดวางท่าทาง (Acting) การจัดวางองค์ประกอบภาพ
  • มุมมอง และการเลือกใช้ระยะชัดที่เหมาะสมกับภาพบุคคล