You are here:

Basic Photography 2

"การถ่ายภาพ เป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์"

เมื่อเรียนรู้ศาสตร์ทางเทคโนโลยีของกล้องดิจิตอลแล้ว การถ่ายภาพได้ดีและสวยงาม ก็ต้องเรียนรู้ศาสตร์ทางศิลปะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการคิดก่อนถ่าย "Thinking before Shoot"

หลักสูตร Advance Photography เน้นทางด้านศิลปะการจัดวางองค์ประกอบภาพ แนวคิดในการถ่ายภาพ (Conceptual Image) มุมมองในการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพถ่าย อารมณ์ภาพ

รายละเอียดของหลักสูตร มีดังนี้

  • เรียนรู้การทำงานของปุ่มฟังก์ชั่นต่างๆ ของกล้องที่มีผลต่อภาพถ่าย
  • เรียนรู้เกี่ยวกับเลนส์ การเลือกใช้ช่วงความยาวของเลนส์ที่เหมาะสมกับภาพถ่าย
  • เรียนรู้การเลือกใช้ MODE (Creative Zone) ให้เหมาะสมกับภาพถ่าย เช่น AV / A , TV /S, และ MODE การถ่ายภาพที่มืออาชีพนิยมใช้ MODE M (Manual)
  • เรียนรู้ระบบการวัดแสง (Metering Mode) เพื่อการถ่ายภาพให้ได้แสง-เงา สีสันที่ถูกต้องสวยงาม เรียนรู้ระบบการโฟกัสภาพ (Focus Mode) เพื่อการถ่ายภาพที่คมชัด สวยงาม
  • หลักการชดเชยแสง (Compensation)
  • ค่า ISO และการปรับใช้ค่าสมดุลแสงสีขาว White Balance
  • เทคนิคการถ่ายภาพให้มีระยะชัดลึก-ชัดตื้น DOF (Depth of Field)
  • เทคนิคการถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหว ภาพ Stop Action / ภาพ Stop Motion
  • เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อให้แสง-เงาคมชัด
  • เทคนิคการถ่ายภาพให้มีความคมชัด เทคนิคการถ่ายภาพให้มีสีสัน และสวยงาม