You are here:
  • Course
  • Architecture Photography

Architecture Photography

เป็นหลักสูตร ที่เน้นการถ่ายภาพแนวสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง มุมมองและ เทคนิคการของการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม การวางองค์ประกอบภาพ แสง-เงา และมิติในงานสถาปัตยกรรม

รายละเอียดของหลักสูตร มีดังนี้

  • ความหมายของสถาปัตยกรรม
  • มุมมอง และองค์ประกอบภาพกับงานสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้าง
  • เทคนิคการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้าง
  • การถ่ายทอด แสง-เงา และมิติในงานสถาปัตยกรรม