You are here:
  • Course

Chiangmai Photography Institute (CPI)

ปรัชญา: นำศิลปะภาพถ่ายสร้างคุณค่าที่ดีต่อสังคมโลก
วิสัยทัศน์: สร้างนักถ่ายภาพเพื่อรังสรรค์ภาพถ่ายอย่างทรงคุณค่าทางศิลปะ

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ Digital ได้พัฒนาจนทำให้กล้องถ่ายภาพกลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีพ การทำงาน สื่อสารและการเสพย์ศิลปะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยความสะดวกในการใช้กล้องดิจิตอล จึงมีนักถ่ายภาพเกิดขึ้นจำนวนมหาศาล แต่ ส่วนใหญ่จะขาดการพิจารณาด้านศิลปะการถ่ายภาพ อันทำให้การเสพย์สุขด้านการถ่ายภาพเพื่อศิลปะมีไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณของผู้ใช้กล้องถ่ายภาพ

Chiangmai Photography Institute (CPI)

Chiangmai Photography Institute (CPI) คือ สถาบันสอนศิลปะการถ่ายภาพแห่งจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิดและปรัชญาที่จะสร้างนักถ่ายภาพเพื่อให้มีความรู้และประสพการณ์ที่จะรังสรรค์ภาพถ่ายอย่างทรงคุณค่าทางศิลปะ

เป้าหมาย

ในการอบรมนักถ่ายภาพ มีเป้าหมายเพื่อให้นักถ่ายภาพได้เรียนรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งนำสิ่งที่เรียนรูู้ไปสู่การปฎิบัติและสร้างผลงานออกมาเป็นศิลปะการถ่ายภาพในทุกมิติ ผลงานของทุกคนจะได้รับการวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาไปสู่การสร้างภาพที่ทรงคุณค่า ภาพที่ดีจะถูกนำไปสู่การตัดสินโดยช่างภาพที่มีประสพการณ์สูง เพื่อคัดเลือกนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือภาพประจำปี (Annual Book) เรียกว่า Book of Lanna หนังสือภาพจะกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายทั่วไป หลังจากนั้น ภาพที่ได้รับการตีพิมพ์จะถูกนำไปสู่เวทีแห่งการแสดงภาพ (Photography Exhibition) ซึ่งจะจัดแสดงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแหล่งการเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักถ่ายภาพให้สังคมได้รับรู้และเสพย์ศิลปะภาพถ่ายเป็นประจำทุกปี

การดำเนินงาน

เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิฺภาพและขยายตัวให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวาง การดำเนินงานส่วนนี้จึงอาศัยสังคมสื่อสาร (Social network) เป็นแรงขับเคลื่อนการฝึกอบรม เช่น ผลงานจะถูกนำเข้าสู่เว็บไซต์ของสถาบันฯทุกๆเดือน

แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันสอนศิลปะการถ่ายภาพเชียงใหม่

  1. เพื่อเป็นสถาบันการถ่ายภาพมาตรฐานในภาคเหนือ
  2. เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพ ของผู้ที่รักและสนใจศิลปะการถ่ายภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง
  3. เพื่อสร้างกลุ่ม เครือข่าย การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพของสมาชิก
  4. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพของนักถ่ายภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
  5. เพื่อพัฒนาแนวคิดการถ่ายภาพ (Thinking before Shoot) มุมมอง และการสร้างสรรค์เรื่องราวในภาพถ่าย
  6. เพื่อให้สมาชิกได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบันทึกความงาม เรื่องราว วิถีชีวิตและบริบทของสังคมในอาณาจักรล้านนา และรวบรวมผลงานของสมาชิกเพื่อจัดทำเป็นหนังสือ Book of Lanna
  7. เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรม การแสดงผลงานภาพถ่ายของสมาชิกทุก 1 ปี